သွေးတိုးရှိသူများ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ